طی دو عملیات بازرسی توسط مامورین نیروی انتظامی اردکان کشف گردید
طی دوعملیات جداگانه بازرسی که در روزهای اخیر توسط مامورین نیروی انتظامی اردکان انجام شد تعداد10000 فقره آمپول روانگردان موسوم به اورجیزیک و22کیلوگرم تریاک بصورت جاساز وانباری کشف وضبط گردید .
این مقدار مواد مخدر وداروی روانگردان از دو دستگاه خودرو شامل یک اتوبوس ویک خوردروی سواری که از زاهدان به مقصد تهران در حال حرکت بودند کشف گردید وپس ازتوقیف خودروها و دستگیری سه نفر متهم، پرونده این افراد جهت سیر مراحل قانونی ودادرسی به دادگستری ارجاع و متهمین روانه زندان گردیدند.
گفتنی است یکی از متهمین مقدار 2کیلو و700گرم تریاک را بصورت انباری در شکم خود حمل نموده بود که تمامی توسط مامورین انتظامی اردکان شناسایی وکشف گردید .