ماده ۲۴ قانون ارتقای نظام سلامت اداری - فرمانداری اردکان