تصاويري از شادي هواداران دكتر احمدي ن‍ژاد در اردكان