مدير شبكه بهداشت و درمان اردكان:
ايرنا  "محمد پور هاشمي " در جلسه "جلب مشاركت قشر فرهنگي در توسعه برنامه سلامت" گفت: ارتباط دو طرفه اصحاب هنر ورسانه هاي محلي و مركز بهداشت مي تواند راهكار اطلاع رساني گسترده به قضاياي بهداشتي و سلامت مردم باشد .
وي اظهار داشت:باید به این قشر، آموزش لازم از لحاظ بهداشت ودرمان داده تا با آگاهي از همه جنبه ها به اطلاع رساني بپردازد.
وي اشاره نمود: مردم اگر اگاه شوند بستر بسياري از بيماري هاي شايع در جامعه رفع می شود.
در ادامه سرپرست مركز بهداشت تاكيد نمود:
در عصر امروز ارتباط شبكه بهداشت با رسانه ها   بايد ازطريق ابزار ها و تكنيك هاي روز باشد .
"محمدرضا اعلایی " گفت:خبرنگاران و هنرمندان با بررسي بسياري از مسائل نظير فرهنگ قديم ،معماري ،رنگ ها و ... مي توانند سلامت واقعی را به مردم بازگردانند .
وي اشاره نمود: براي تهيه وتوليد برنامه هاي بهداشتي نيازمند توانايي و ظرفيت رسانه ها و هنر هستيم .
اعلایی بیان داشت: اگر بین ما ومردم پل ارتباطی نباشد و اصحاب رسانه با ما همکاری نداشته باشند همه کار ما بیهوده است ، اما در غیر این صورت ما در زمینه بهداشت و درمان خود می توانیم تا حد زیادی به اهداف والای خود دست یابیم.
وی گفت: یک خبرنگار باید سیستم ها را به چالش و نقد بکشاند ولی صرفا نباید منفی باشد بلکه می تواند مثبت و سازنده باشد.
وی خاطر نشان کرد: قطع زنجیره ارتباط بین ما واصحاب رسانه باعث می شود تا در برخی از امور خود با مشکل مواجه شویم .
وی در پایان از اصحاب هنر ورسانه شهرستان خواست تا با ارتباط تنگاتنگ خود با این شبکه ،آنها رادر رسیدن به اهداف همیاری نمایند و پیشنهادات خود را در ارتقاء این ارتباط بیان دارند.