با همت شاعر اردكاني آقاي علي ادبي
اين كتاب مشتمل بر مجموعه گزيده اشعار شاعر اردكاني آقاي علي ادبي است . در اين كتاب بيش از 60عنوان شعر در مضامين عرفاني ،مذهبي ومدح اهل بيت كه در قالبهاي غزل و مثنوي عمدتا سرود شده است از اين شاعر چاپ گرديده است .
علي ادبي با سابقه 40 ساله در سرودن شعر اولين شعر خود را در سن 15 سالگي سروده است و كتاب حاضر مجموعه اشعار وي به مناسبتهاي مختلف در سال گذشته مي باشد .
وي در شعر با عنوان ادبي تخلص مي نمايد و در اشعارش از استاد مرحوم حضرت آيت الله بهجتي الهام گرفته است .
كتاب وادي عشق او هم اكنون در قطع رقعي به زيور طبع آراسته گرديده است .