صنايع دستي اين شهرستان چادرشب بافي، حصيربافي، خورجين بافي، (لبافي) آهنگري، قالي بافي، زيلوبافي، نساجي است.
اما مهمترين صنعت دستي اردكان كه درايران هم كم نظيراست عصاري و حلواسازي است.حلواارده اردكان شهرت جهاني دارد.
از كارگاه های صنعتی اردكان نيز می توان به موزاييك سازی، آجر پزی، سنگ‌بری و برخی صنايع كوچك اشاره كرد.
فرش اردکان
قالی اردکان، همچون قالی کرمان،و قالی نایین شهرتی جهانی دارد.