تا دوم اسفند ۹۸

در این ویدئو ضرورت توجه به شرح وظایف نمایندگان برای درک اهمیت جایگاه نمایندگی و معیارهایی برای انتخاب بهتر توضیح داده می‌شود.

 دانلود فیلم