بازدید مسئولین شهرستان از کشتارگاه دام

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اردکان، صبح روز گذشته رضایی معاون فرماندار اردکان، دشتکیان دادستان شهرستان، رئیس شبکه دامپزشکی‌،محیط زیست، تعزیرات و نماینده بهداشت ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف کشتارگاه، نواقص بهداشتی و زیرساختی را به مسئول کشتارگاه بصورت جدی متذکر شدند تا مشکلات در اسرع وقت رفع گرد