بازدید سرپرست فرمانداری اردکان از آموزشگاه‌ها و فضاهای آموزشی

حسین سبزواری سرپرست فرمانداری اردکان به‌منظور بررسی وضعیت مدارس و فضاهای آموزشی شهرستان و همچنین نظارت بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی،‌ از چند آموزشگاه بازدید کرد.