مدير هماهنگي مراكز آموزش عالي شهرستان اردكان گفت
مدير هماهنگي مراكز آموزش عالي شهرستان اردكان گفت: همزمان با بازگشايي دانشگاه ها در مهرماه امسال بيش از هشت هزار دانشجو در شش مركز آموزش عالي اردكان مشغول به امر تحصيل مي باشند.
 
"احمد فتاحي "در نشست شوراي آموزش عالي كه در محل فرمانداري اردكان برگزار شد ضمن بيان اينكه ويژگي هاي تاريخي و صنعتي اردكان در اردوهاي توجيهي به دانشجويان جديد الورود شناسانده مي شود، اشاره نمود: استفاده واحدهاي دانشگاهي اردكان از ساختمان هاي بلااستفاده آموزش وپرورش به عنوان خوابگاه هاي دانشجويي و برگزاري مراسم مشترك روز دانشجو در اردكان از جمله مصوبات  اين نشست بود.
 
لازم به ذكر است در اين نشست ، توانمنديها و ظرفيت هاي آموزشي رفاهي هر يك از مراكز آموزشي عالي اين شهرستان درآستانه بازگشايي دانشگاه ها مورد بررسي قرار گرفت.