از معلمان آموزشگاه نصر( ویژه اتباع خارجی ) تقدیر شد

به همت مسئول امور اتباع فرمانداری و با حضور کرمانیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، از کادر و معلمان آموزشگاه نصر با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.