در بازديد فرماندار از تعاونيهاي توليد كشاورزي مطرح شد
مدير جهاد كشاورزي اردكان در بازديد فرماندار و جمعي از اعضاي هيات مديره شركت تعوني هاي توليد كشاورزي اردكان از طرحهاي تعاوني با بيان اين مطلب گفت :در حال حاضر 2 شركت تعوني توليد در اردكان فعال مي باشد كه در مجموع 6هزار و700 هكتار از اراضي كشاورزي اين شهرستان را تحت پوشش قرار داده و هم اكنون بيش از 3500كشاورز مناطق احمد آباد ،ترك آباد و چاه افضل از خدمات اين تعاوني ها بهره مند مي باشند .
سازگاري افزود عمده اعتبار تخصيص يافته به تعاونيهاي توليد در اردكان به لوله گذاري ،انتقال آبا وانجام طرحهاي مطالعاتي مربوط مي شود .
همچنين در نشست مشترك جمعي از نمايندگان كشاورزان با مديران عامل اين تعاونيها روستايي فرماندار اردكان در خصوص واگذاري زمين جهت احداٍمجتمع تعاوني هاي كشاورزي و جذب به موقع اعتبارات اين تعاونيها قول مساعد داد.