رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان اردکان گفت:تعداد بیمه شده گان و مستمر بگیران با در نظر گرفتن افراد خانواده تحت پوشش به 49 هزار و 500 نفر می رسد که 68 درصد جمعیت را تحت پوشش قرار می دهد.
"علی میرقانعی" در گفتگو با ایرنا گفت:تعداد بیمه شده کلی پانزده هزار و 220 نفر است و تعداد بیمه شده مستمربگیری هزار و 350 نفر می رسد که شامل بازنشستگی ،کارافتادگی و بازماندگان است.
"میرقانعی"اظهار داشت:تعهدات ارائه شده به بیمه شدگان و مستمری بگیران در سال گذشته بالغ بر 62 میلیارد ریال بوده است .
وی افزود:در بحث خدمات تعهدات سازمان در کوتاه مدت که شامل ایام بیماری ،کمک هزینه ازدواج ،کمک هزینه بارداری و... بالغ بر شش میلیارد و دربخش تعهدات بلند مدت بالغ بر 47 میلیارد ریال بوده است.
وی گفت :در بخش پرداخت بابت بیمه بیکاری بالغ بر نه میلیارد ریال به بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی پرداخت شده است.
"میرقانعی "افزود:بیش از 250 نفر در سال 87 و بالغ بر 610 میلیون ریال کمک هزینه ازدواج از سازمان دریافت نموده اند.
وی اشاره نمود: تعداد بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی در سال گذشته 12 هزار و 780 نفر و تعداد بیمه شدگان رانندگان 985 نفر و تعداد مشاغل آزاد 523 نفر و تعداد اختیاری 264 نفر وتعداد بافندگان قالی و قالیچه بیمه شده 298 نفر و دریگر بخش ها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته اند.
گفتنی است سازمان تامین اجتماعی عمومی وغیردولتی است و با استقلال اداری و مالی و منابع از محل حق بیمه که به سازمان داده می شود و بودجه عمومی استفاده نمی نماید.