در ادامه سلسله جلسات گروه مشاورین جوان فرماندار تشکیل شد
در ادامه سلسله جلسات گروه مشاورین جوان فرماندار اردکان کمیته سامان ازدواج در اردکان تشکیل شد .
طی نشستی با حضور فرماندار وجمعی از نهادهای مرتبط با ازدواج جوانان با هدف شناخت و رفع مشکلات اجتماعی در امر ازدواج کمیته ای تحت عنوان کمیته سامان ازدواج در اردکان تشکیل شد .
این نشست در ادامه مذاکره فرماندار با اعضای ستادشفا (شبکه فعالین ازدواج )استان شکل گرفت .
در این جلسه فرماندار اردکان پرداختن به امر ازدواج را در جامعه کنونی یکی از نیازهای مهم واساسی دانسته وآسیب شناسی در این زمینه را یک کار حساس وبا ظرافت عنوان نمود.
روستایی با اشاره به برخی تبلیغاتی که گاهی به غلط برای امر ازدواج در جامعه رواج می یابد گفت :اینکه صرفا مقوله ازدواج تبلیغ شود ومسائل دیگر در نظر گرفته نشود شیوه صحیحی نیست ،درست آن است که ازدواج سالم موردتبلیغ قرار گیرد .
یکی از مشاورین جوان و مسئول آموزش شبکه فعالین ازدواج استان با ذکر پاره ای نکات توجه نهادهای عضو کمیته سامان را به اهمیت موضوعاتی پیرامون ازدواج آسان ،سالم وکارآمدجلب نموده وآموزش فعالین امر ازدواج ومشاوران این مقوله را ضروری دانست .صحرایی ضمن بیان این مطالب از برگزاری همایش طلوع مهر در اردکان خبر داد وگفت :این همایش برای نخستین بار در مرکز استان یزد با حضور اساتید و مشاوران کشوری در زمینه ازدواج برگزار شد ودر حال حاضر در صورت اقبال مسئولین ،شهرستان اردکان برای اجرای این همایش بصورت شهرستانی داوطلب خواهد بود .
در پایان این نشست فرماندار اردکان از کلیه اعضای عضو کمیته خواست که با تشکیل کارگروهی با حضور مشاوران داخل هرنهادی موضوعات مبتلا به در امر ازدواج را برای شهرستان اردکان تدوین نمایند تا در همایش مذکور از این موضوعات جهت آموزش فعالین ازدواج استفاده شود.
قابل ذکر است فعالین محلی امر ازدواج می توانند با مراجعه به روابط عمومی فرمانداری و تکمیل فرمهای مربوطه به عضویت این کمیته در آمده ودر همایش طلوع مهر که اخبار آن متعاقبا اعلام می گردد شرکت نمایند.