شهرستان اردكان همواره بعنوان خاك علم وفرهنگ و موطن علما وبزرگان نه تنها در استان بلكه در جاي جاي ميهن عزيزمان ايران زبانزد بوده است و اصالت فرهنگ وادب اين ديار موجب حضور آگاهانه و پر شور اين ملت فهيم در تمامي عرصه ها گرديده است .
شركت گسترده و همگاني مردم اردكان در تمامي عرصه هاي انتخاباتي گذشته آبرويي عظيم به اين سامان بخشيده و آگاهي وفراست ذاتي اين خطه را در تعيين سرنوشتشان همواره به رخ كشيده است .
اينك در عرصه اي تازه ودر برهه اي سرنوشت ساز ملت شريف ايران در روز 22خرداد ماه در دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري شركت خواهند نمودو در اين نمايش ملي وتكليف ديني افكار پليد دشمن و پيش بيني هاي نقش برآب استكبار رابه سخره خواهند گرفت .بي ترديد مردم شهرستان اردكان نيز همپاي تمامي ايرانيان فهيم در اين عرصه تكليف خوش درخشيده وبا حركت حول سه محور قانون مداري ،دين محوري وحضور حداكثري در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري دين خود را به نظام اسلامي و رهبري معظم انقلاب ثابت خواهند نمود .
در آستانه اين انتخابات كه به قول امام راحل عظيم الشان و معمار انقلاب حضرت امام خميني حاصل آن در نهايت حفظ اسلام خواهد بود از شما مردم فرهنگ مدار و فهيم مي خواهم تا با حضور گسترده افكار و آراي خود را به بدنه نظام اجرايي كشور پيوند زده ونقش زيبا در تعيين سرنوشت خويش ايفا نمايند.