1- تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولویت ها و با هماهنگی مدیر واحد 
2- پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همكاران 
3- راهنمایی ارباب رجوع 
4- جلوگیری از اعمال تبعیض در بین مراجعان 
5- رعایت اولویت ها در تنظیم جلسات 
6- پیگیری نامه ها تا حصول نتیجه 
7- ارجاع كارها قبل از وقت اداری به واحدها 
8- در جریان قرار دادن فرماندار از وقایع مهم 
9- دسته بندی و مرتب كردن نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونت 
10- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق