در شوراي كشاورزي مورد بررسي قرار گرفت
فرماندار اردكان در اين نشست گفت :مسئولين جهاد كشاورزي بايستي به گونه اي برنامه ريزي كنند تا كشاورزان و دامداران در هر نقطه اي چه به صورت عمده و چه جزيي به ادامه كار تشويق شوند .
روستايي همچنين از دستگاه هاي مرتبط خواست تا نسبت به تدوين طرح جامع كشاورزي اين شهرستان اقدام كنند .مدير جهاد كشاورزي اردكان نيز در گزارشي با بيان اينكه به علت خشكسالي ها پي در پي جمعيت دامي اين شهرستان به حدود نصف كاهش يافته است خواستار پيگيري مسئولين جهت گنجاندن اردكان در طرح خشكسالي سال جاري شد .
سازگاري همچنين ارائه تسهيلات كم بهره به كشاورزان ،تسريع در روند طرح هاي لوله گذاري خطوط انتقال اب،تقويت همكارب بين امور اراضي ومنابع طبيعي براي تاسيس مرغداري و اخذ مجوز زمين و واردات مستقيم دام از طريق چوپانان را برخي از راهكارهاي ايجاد رونق در كشاورزي ودامپروري شهرستان عنوان كرد .

در اين نشست همچنين فرماندار اردكان با اشاره به اينكه با سياست تعطيلي واحد هاي دامپروري خانگي مخالف هستيم گفت :شهرداري بايد نسبت يه كنترل بهداشتي واحدهاي نگهداري دام در مناطق مسكوني اقدام لازم را معمول دارد