همزمان با روز پزشک صورت گرفت

دیدار فرماندار اردکان با دکتر جواد قادری به منظور تبریک روز پزشک

همزمان با روز پزشک صورت گرفت؛

دیدار فرماندار اردکان با دکتر جواد قادری به منظور تبریک روز پزشک و پاسداشت زحمات بی دریغ ایشان در نظام سلامت و درمان