1000 ليتر سوخت قاچاق دراردكان كشف شد
فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان اردكان در گفتگو با ايرنا اظهار داشت:عوامل فرماندهي انتظامي بخش عقدا در اجراي طرح مبارزه با عوامل قاچاق سوخت موفق به كشف 1000 ليتر سوخت قاچاق از يك دستگاه كاميون عبوري شدند.
"سرهنگ محمدرضا طالب پور " گفت:در اين رايطه پرونده تشكيل وبه مراجع ذيصلاح ارسال شده است.
***
سه افغاني دست فروش در شهرستان اردكان دستگير شدند
فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان اردكان گفت:پليس اطلاعات در راستاي طرح مبارزه با اتباع بيگانه غيرمجاز و به دليل نارضايتي مردم و وصول شكايت هاي متعدد  3 افغاني كه  در داخل شهر به دست فروشي مشغول بودند،دستگير نمودند.
***
 
يك دختر فراري در شهرستان اردكان دستگير شد
فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان اردكان اظهار داشت: پليس اطلاعات در اجراي طرح امنيت و مبارزه با مواد مخدر موفق به دستگيري دختر فراري كه چهار ماه قبل  به همراه پسري در تهران بودند در پي بررسي هاي انجام شده تا اردكان تعقيب و با ايجاد كمين گاه بر سر راه انان دستگير شدند.
"سرهنگ محمد رضا طالب پور " اشاره نمود: در اين عمليات 86 گرم شيشه و 56 پايپ استعمال شيشه از انان كشف شد.
 
***
در يك نزاع ودرگيري 4 نفر در شهرستان اردكان دستگير شدند
فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان اردكان گفت:4 نفر مسافر كه مشروبات الكلي مصرف و در شهرستان اردكان باعث ايجاد نزاع و درگيري شده و نيز  دو نفر از شهروندان را زخمي وراهي بيمارستان نموده بودند  توسط نيروي انتظامي دستگير شدند .
 "سرهنگ محمدرضا طالب پور " اظهار داشت:در اين عمليات  تعدادي وسايل نزاع نظير چماق ،تاليور و... كشف و پرونده متشكل و به مراجع ذيصلاح ارسال شد.