تغيير ساعت آغاز كار ادارات استان يزد در تابستان

محمد رضا فلاح زاده استاندار يزد، طي بخشنامه اي به دستگاهها، ادارات، نهادهاي دولتي و بانك ها اورده است : به منظور كاهش در مصرف برق وجلوگيري از قطع برق احتمالي مشتركين، ساعت شروع كار اداري استان از اول تيرماه، از 6:15 صبح خواهد بود. وي تصريح كرده است : كاهش مصرف روشنايي در روز با حداكثر استفاده از روشنايي روز، خاموشي لامپ هاياضافي و خاموش نمودن كليه چراغ ها پس از وقت اضافي؛ كاهش مصرف برق سيستم و خاموشنمودن كامل سيستم پس از وقت اداري و آماده بودن مولدهاي اضطراري توليد برق اداراتبراي خاموشي هاي احتمالي در ساعات مياني روز ضروري است