کوتاه از انتخابات شهرستان
به گزارش دبیرخانه ستاد انتخابات شهرستان اردکان در جلسه ای با حضور فرماندار ومعتمدین محلی انتخابات تعداد شعبات اخذ رای در اردکان تعیین گردید.
تعداد 56 شعبه اخذ رای در این جلسه مورد تصویب اعضا قرار گرفت که 40شعبه آن ثابت و16شعبه سیار می باشد .
تعداد شعبات اخذ رای در کل شهرستان به تفکیک بخش مرکزی ،خرانق و عقدا به این شرح تعیین گردید:
36شعبه ثابت و4شعبه سیار در شهر وبخش مرکزی
3شعبه ثابت و5 شعبه سیار در شهر وبخش عقدا
1شعبه ثابت و 7شعبه سیار در بخش خرانق