با حضور مسئولین شهرستان;

با حضور مسئولین شهرستان;
 از "فاطمه محمدی"نایب قهرمان مسابقات پاراتنیس روی میز کشورهای اسلامی ترکیه 2021 KONYA استقبال شد.