توسط فرماندار اردكان انجام شد
فرماندار اردكان با حضور در بخش عقدا از روستاهاي هفتادر ،فخر آباد ،بليل دوگان وپازر بازديد نمود ودر جريان اجراي پروژه ها قرار گرفت .
بهره برداري از آسفالت 6000متر مربع از معابر روستاي هفتادر با اعتبار 400 ميليون ريال ،رفع نقاط حادثه خيز تقاطع شهر عقدا با روستاهاي زرجوع ،فخرآباد و شمس آباد با احداث ميدان وسنگ جدول گذاري به طول يك كيلومتر در روستاي فخر آباد با اعتبار 200ميليون ريال ،اجراي ديوار ساحلي به طول 100متر در روستاي فخر آباد با اعتبار 100ميليون ريال و احداث سكوي نماز به وسعت 400متر مربع با اعتبار 60 ميليون ريال به منظور برگزاري مراسمات مختلف در روستاي بليل دوگان پازر از جمله طرحهايي بود كه مورد بازديد فرماندار قرار گرفت .
اجراي پل زير گذر روستاي هفتادر ،انتقال گاز به روستاي فخر آباد ،پوشش كامل تلفن همراه و افزايش وتقويت شبكه هاي تلويزيوني در بخشهايي از عقدا از جمله مهمتريتن خواسته هاي اهالي از فرماندار بود كه قول پيگيري داد .
روستايي همچنين در سفر به عقدا از آغاز عمليات آبرساني به روستاهاي زرجوع ،كذابچه ،بليل دوگان وپازر با اعتبار 3ميليارد و300ميليون ريال در آينده اي نزديك خبر داد و گفت :براي اين منظور 1 مخزن اصلي ،3حوضچه و14 كيلومتر خط انتقال انجام خواهد شد .