با حضور استاندار یزد در بخش خرانق

آغاز اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری حوزه آبخیز ساغند (اجرای بندخاکی شماره۲ روستای ساغند

آغاز اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری حوزه آبخیز ساغند (اجرای بندخاکی شماره۲ روستای ساغند