پس از باز شماري آرا در شهرستان اردكان
جلسه مشترك هيات نظارت واجرايي شهرستان اردكان جهت باز شماري آراي تعداد 10 درصد از صندوقهاي اخذ راي در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بنابه دعوت قبلي ساعت 7صبح در محل فرمانداري اردكان تشكيل شد .
اعضاي اين جلسه خصوصا نمايندگان هرچهار كانديد بصورت تلفني قبلا دعوت شده بودند كه در اين ميان تنها نماينده آقاي احمدي نژاد در جلسه شركت نمود و نمايندگان آقايان موسوي و كروبي با اذعان براينكه برصحت انتخابات در اردكان هيچگونه اعتراضي ندارند از حضور در اين جلسه امتناع ورزيدند . البته حجت الاسلام منصوريخواه رييس ستاد موسوي در اردكان در ابتدا در جلسه شركت نمود وضمن اينكه برعدم اعتراض در روند صحت انتخابات اردكان تاكيد كرد گفت :بر انتخابات اردكان هيچ گونه اعتراضي وارد نيست و در كل كشور هم با توجه به فرمايشات رهبري بايد به نتيجه انتخابات احترام گذاشت ولي در عين حال بنده از شركت در اين جلسه منع شده ام و مسئوليت اينجانب تنها در زمان انتخابات بوده و در حال حاضر مسئوليتي براي شركت در اين جلسه ندارم .
فرماندار اردكان ضمن عرض خير مقدم و اعلام رسميت جلسه هدف از تشكيل اين جلسه را باز شماري 10درصد از صندوقهاي اخذ راي حوزه انتخابيه اردكان عنوان نمود .روستايي با اشاره به اينكه وظيفه ما حفظ وصيانت از آرا مردم است گفت :با توجه به مهلت تمديد شده شوراي نگهبان جهت رسيدگي به اعتراضات وبرنامه باز شماري آرا امنيت حفظ آرا مردم به اثبات خواهد رسيد و جاي هيچگونه شبهه اي باقي نخواهد بود .
حجت الاسلام حاجي اسماعيلي رييس هيات نظارت شهرستان اردكان نيز دستور العمل ارسالي از سوي شوراي محترم نگهبان را قرائت نمود و با تاسي به فرمايشات مقام معظم رهبري طرفداران كانديداهاي بازنده را به احترام نسبت به آراي مردم و قانون مندي فرا خواند .
سپس بر اساس بند 6 دستور العمل باز شماري آرا از شماره هاي صندوقهاي حوزه شهرستان قرعه كشي دستي انجام شد و تعداد ده درصد از صندوقه يعني 6صندوق شماره هاي 17و13و24و27و21و16انتخاب شد ودرب صندوقها پس از شكستن پلمپ در جلوي دوربينهاي صدا وسيما و روابط عمومي فرمانداري باز و باز شماري گرديد و تنايج به شرح ذيل صورتجلسه شد : 
1ـ صندوق شماره 24
ــ تعداد رأي داخل صندوق 960 برگ
ــ بند 8 فرم 22 از 6 برگ به 7 برگ تغيير يافت و يك برگ رأي از آراء آقاي محسن رضايي باطل گرديد ( روي برگ رأي نوشته شده بود محسن يگانه )
ــ تعداد آراء آقاي محسن رضايي از 10 برگ به 9 برگ تغيير يافت .
2ـ صندوق شماره 17
ــ تعداد رأي داخل صندوق 964 برگ
ــ بند 8 فرم 22 از 15 برگ به 14 برگ تغيير يافت چون يك برگ رأي بنام مهدي رضايي نوشته شده بود و آراء باطله مأخوذه محسوب گرديده بود .
ــ آراء آقاي ميرحسين موسوي از 594 برگ به 592 برگ تغيير يافت چون 2 برگ رأي آقاي محمود احمدي نژاد جزء برگ هاي رأي آقاي ميرحسين موسوي گذاشته شده بود .
ــ آراء آقاي محمود احمدي نژاد از 335 برگ به 337 برگ رأي تغيير يافت .
ــ آراء آقاي محسن رضايي از 11 برگ به 12 برگ تغيير يافت .
3ـ صندوق شماره 27
ــ تعداد برگ رأي داخل صندوق 1052 برگ
ــ بند 8 فرم 22 از 13 برگ به 14 برگ تغيير يافت يك برگ رأي از آراء آقاي محمود احمدي نژاد باطل گرديد چون نام دو نامزد در برگ رأي نوشته شده بود .
ــ آراء آقاي محمود احمدي نژاد از 243 برگ به 242 برگ تغيير يافت . 
4 ـ صندوق شماره 16
ــ تعداد آراء آقاي محمود احمدي نژاد از 449 برگ به 448 برگ تغيير يافت
ــ تعداد آراء آقاي ميرحسين موسوي از 515 برگ به 516 برگ تغيير يافت .
چون اشتباهاً يك برگ رأي آقاي ميرحسين موسوي به حساب آقاي محمود احمدي نژاد آورده شده بود.
5ـ صندوق شماره 21
ــ تعداد آراء آقاي ميرحسين موسوي از503 برگ به 480 برگ تغيير يافت .
ــ تعداد آراء آقاي محمود احمدي نژاد از 308 برگ به 330 برگ تغيير يافت .
ــ تعداد آراء آقاي محسن رضايي از 12 برگ به 14 برگ تغيير يافت .
اشتباهاً برگهاي رأي آقاي محمود احمدي نژاد و آقاي محسن رضايي به حساب آقاي ميرحسين موسوي حساب شده بود .
6ـ صندوق شماره 13
ــ تعداد آراء آقاي محمود احمدي نژاد از 482 برگ به 484 برگ تغيير يافت .
در جمع بندي آراء صحيح اشتباه شده بود .