1- جمع آوری و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری 
2- بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری 
3- ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین 
4- همكاری در برگزاری سمینارها و گردهمایی های متشكله توسط فرمانداری و تهیه گزارش های سمعی و بصری و انعكاس آن از طریق رسانه های گروهی و هماهنگی در این قبیل موراد با رسانه ها 
5- ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداری و ادارات 
6- همكاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی 
7- انجام امور انتشاراتی و چاپی فرمانداری 
8- ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی ، نوار ، فیلم و روزنامه 
9- در صورت تامین اعتبار اداره كتابخانه فرمانداری 
10- همكاری در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان 
11- انجام امور سمعی و بصری فرمانداری 
12- تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق 
13- ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشكلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق 
14- تهیه گزارش از مشكلات شهرستان با همكاری دستگاه های اجرایی و ارائه به مافوق 
15- حضور در میان جامعه شهری و روستایی و آگاهی از مشكلات فصلی و دائمی مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق 
16- حضور در جلسات و مسابقات فرهنگی و ورزشی شهرستان به منظور آگاهی از برنامه ها و تهیه گزارش و ارائه به مافوق 
17- ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق 
18- همكاری در زمینه تشكیل جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان 
19- تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه های شهرستان در ابعاد مختلف 
20- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق