1- انجام كلیه موارد مربوط به دبیر خانه تعزیرات و نظارت بر توزیع آرد در سطح خبازی ها 
2- پیگیری امور مربوط به ارد خانه پز روستایی 
3- تهیه گزارش در خصوص میزان آرد توزیعی در شهرستان 
4- نظارت بر كار خبازی ها و كشف و ضبط گندم – ارد – سبوس خارج از شبكه 
5- طرح مشكلات و تخلفات خبازی ها در جلسات تعزیرات آرد و نان و تهیه صورتجلسات 
6- تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز تعزیرات 
7- كنترل كار بازرسان آرد و نان به صورت مداوم 
8- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق