با حضور فرماندار وامام جمعه اردكان صورت گرفت
در همايش دانش آموزان پايه سوم هنرستانهاي فني و حرفه اي و كاردانش اردكان در محل كانون فرهنگي ،تربيتي شهيد مدرس از 15نفر از هنرجويان برتر مسابقات علمي و كنكور آزمايشي آموزشكده فني وحرفه اي در سال جاري تقدير به عمل آمد.
در اين مراسم كه با حضور فرماندار وامام جمعه اردكان ورييس آموزشكده فني شهيد بهشتي و حدود 200نفر از دانش آموزان برتر فني وحرفه اي برگزار شد رييس آموزش وپرورش اردكان ضمن تبيين آموزشهاي فني وحرفه اي ونحوه ادامه تحصيل مقطع كارداني جهت هنرجويان توضيحاتي را ارائه نمود .طاهر زاده در سخنان خود از تاسيس آموزشكده فني خواهران در شهرستان اردكان براي سال آينده خبر داد و در پايان با اشاره به زمان كم باقيمانده تا كنكور دانش آموزان حاضر را به مطالعه بيشتر وبرنامه ريزي براي استفاده حداكثر از وقت دعوت نمود.
در ادامه فرماندار اردكان در زمينه ادامه تحصيل دانش آموزان آموزشكده هاي فني وتكنسين ها صحبت نمود و با اشاره به نياز صنعت شهرستان به نيروهاي متخصص بومي ارتباط روش آموزش با روند صنعتي شهر را متذكر گرديد واين مقوله را مهم بر شمرد .
گفتني است در حال حاضر 3مورد هنرستان فني وحرفه وكاردانش در اردكان وجود دارد كه حدود 300هنر جوي دختر و600هنر جوي پسر در24 رشته اين مراكز مشغول به تحصيل و كار آموزي مي باشند.