فرماندار اردكان تاكيد كرد
در نشستي با حضور فرماندار و جمعي از مسئولين واحد هاي صنفي آلاينده شهرستان اردكان احداث وراه اندازي شهرك صنفي واحد هاي آلاينده در اين شهرستان مورد بررسي قرار گرفت .
روستايي در اين نشست با تاكيد هر چه بيشتر بر لزوم انتقال واحد هاي صنفي آلاينده نظير صافكاريها ،آهنگريها ،رنگ كوره و ...كه داراي آلودگيهاي صوتي و هوا مي باشد خواستار ايجاد شهرك صنفي واحدهاي آلاينده در خارج از شهرستان گرديد .
فرماندار اردكان با اشاره به اينكه كليه مقدمات اجراي اين طرح نظير مكان يابي و واگذاري زمين از طريق پيگيريهاي صورت گرفته انجام شده است اظهار اميدواري كرد تا سال 1390بخشي از واحدهاي آالاينده اردكان به اين شهرك منتقل گردند .
رييس اداره بازرگاني اردكان نيز در اين نشست در گزارشي گفت :از 2500 واحد صنفي شهرستان اردكان 653واحد آلاينده شناخته شده اند كه طبق جدول زمانبندي بايستي 250 واحد از اين اصناف در فاز اول به شهرك در دست احداث منتقل گردد .
در اين نشست هريك از نمايندگان شبكه بهداشت و ادارات منابع طبيعي و محيط زيست آمادگي خود را براي همكاري جهت انتقال هرچه زودتر واحدهاي صنعتي الاينده به بيرون از شهر ابراز نمودند.