مدیر جهاد کشاورزی اردکان گفت: امسال با توجه شرایط خاص آب و هوایی 20 تن محصول زیتون از 110 هکتارباغات شهرستان اردکان برداشت می شود.
"مهدی سازگاری" ضمن بیان اینکه حدود 70 درصد از این محصولات برای تهیه زیتون شور و کنسرو ان برداشت می شود ،اظهار داشت: بقیه آن برای روغن کشی که در اواخر شهریورماه می باشد خواهد بود.
وی افزود: به منظور آموزش تهیه زیتون و فرآوری آن به کشاورزان بروشور هایی داده شده است تا اطلاعات کافی کسب نمایند.
لازم به ذکر است که برای تداوم کشت ان یک مرکز خرید زیتون در شهرستان مورد نياز مي باشد.