مسئول بهداشت محيط شبكه بهداشت و درمان اردكان ‌از معدوم‌سازي بيش از يك تن مواد غذايي فاسد در اين شهرستان خبر داد

مسئول بهداشت محيط شبكه بهداشت و درمان اردكان ‌از معدوم‌سازي بيش از يك تن مواد غذايي فاسد در اين شهرستان خبر داد.
علي برزگر اظهار داشت: اين ميزان موادغذايي فاسد در طول اجراي طرح سلامت در اردكان كشف شده ‌و در اين راستا از 570 مركز تهيه و توزيع موادغذايي بازديد به عمل آمده است.
وي افزود: اين مواد كشف شده بيشتر شامل دوغ، نوشابه، سوهان، كيك و .‌.. بوده است.
برزگر خاطرنشان كرد: در اين راستا 14 مركز متخلف به مراجع قضايي معرفي و سه مركز ديگر نيز به طور موقت توقيف شدند