با پيگيري و رايزني انجام شده
در ادامه رايزني هاي انجام گرفته با بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس استان و جلسات متعدد برگزار شده براي ساخت مقبره شهداي گمنام ساخت اين مجموعه در دستور كار جدي قرار گرفت .
در جلسه روز گذشته كه با حضور فرماندار و مسئولين ذيربط برگزار شد روستايي ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي دفاع مقدس تصريح نمود :ساخت مقبره و يادمان براي شهدا علاوه بر اينكه سبب جاودانگي ياد شهدا در اذهان طي دوره هاي مختلف مي گردد بلكه ايجاد يك مكان فرهنگي موثر را سبب مي گردد كه در اين مكاذن انجام فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي مي تواند مفيد واقع گردد .
در اين جلسه ضمن اينكه نقشه ساخت مقبره مورد تاييد قرار گرفت مقرر شد كار ساخت اين يادمان با همكاري بخش خصوصي ظرف يك ماه آينده آغاز گردد .
aaa