معاون فرماندار علاوه بر این كه در غیاب فرماندار مسئولیت های ایشان را دارا می باشد و بر عملكرد واحدهای فرمانداری نیز جهت حسن اجرای امور به صورت مستمر نظارت خواهد داشت در زمینه های زیر نیز اقدام و پیگیری می نماید . 
الف ) نظارت و بازرسی : 
1- تشكیل جلسات ماهانه با هماهنگی فرماندار 
2- نظارت بر عملكرد ادارات شهرستان 
3- اعمال نظارت ویژه بر عملكرد كمیته های اجرایی آرد و نان و حوادث غیر مترقبه 
4- تماس های حضوری و تلفنی با مسئولین شهرستان جهت اطلاع از نحوه كار آنان 
5- ایجاد هماهنگی بین ادارت و بخش داری های تابعه 
6- پیگیری عملكرد كلیه دستگاه های اجرایی و بررسی كیفیت و كمیت كار آن ها 
7- دبیر جلسه شورای اداری 
8- پیگیری امور مربوط به ارزشیابی سالانه مسئولین ادارات و كاركنان فرمانداری 
ب ) امور اجتماعی : 
1- جلب اعتماد مردم به مسئولین از طریق ارتباط مستقیم و مستمر با آنان 
2- پیگیری تقاضاهای مردم از ادارات و دادن تذكرات لازم در جلات به مسئولین جهت برخورد صحیح با مردم 
3- برگزاری ملاقات های عمومی در شهر و روستا با هماهنگی فماندار 
4- تشكیل جلسات مختلف و پیگیری مصوبات آن ها 
ج ) امور اقتصادی : 
1- ایجاد انگیزه و اطمینان برای سرمایه گذاری به منظور ایجاد كارخانجات و واحدهای زیر بنایی . 
2- بررسی طرح های پیشنهادی ادارت در شورای برنامه ریزی شهرتان و اقدام مقتضی 
3- تلاش در ایجاد شركت های تعاونی و پیگیری استقرار دستگاه های مختلف اعم از مولد انرژی و ... در شهرستان 
د ) مسائل فرهنگی و آموزشی : 
1- اعمال سیاست های عمومی دولت در زمینه مسائل فرهنگی 
2- تشكیل جلسات مربوطه در این راستا 
3- پیگیری ایجاد مراكز علمی و آموزش عالی در شهرستان به منظور ارتقاء سطح فرهنگی منطقه با هماهنگی فرماندار 
4- پیگیری مسائل مربوط به جوانان ، اشتغال و آموزش برنامه های تفریحی و ... 
5- پیگیری و اقدامات لازم در خصوص سایر امور محوله از جانب استان و مافوق