حسین اسماعیلی، فرماندار اردکان
ملاقات عمومی: یکشنبه هر هفته