با حضور نماينده مردم اردكان "محمدرضا تابش"
اين طرح شامل 14 باب اتاق زائرسرا با زيربناي 800 متر مربع صحن مركزي به وسعت 2 هزار مترمربع است كه با بيش از يك ميليارد ريال از محل نذورات امامزاده هزينه شده است.
با بهره برداري از اين زائرسرا ،زائران علي بن الموسي الرضا (ع) و مسافران بين راهي محور يزد ،طبس مي توانند از امكانات رفاهي و خدماتي بهره مندشود.