توسط خیّرین اردکانی انجان شد
باهمّت خیّرین اردکانی،دودستگاه دیالیز مدرن وباکیفیّت بسیارمناسب به بخش دیالیز بیمارستان ضیایی اردکان اهداشد.بااهداءاین دو دستگاه که توسط خانواده های محترم مرحومین حاج محمد عمویی وفرهاد اکبرزاده به بیمارستان ضیایی صورت گرفت،کلیه دستگاه های بخش مذکوربه روز شده ومن بعد کلیه بیماران دیالیزی توسط دستگاه های مدرن وجدید تحت دیالیز قرارخواهند گرفت.درحال حاضر 18 بیمار دیالیزی در دوشیفت صبح وبعدازظهر دربخش دیالیز بیمارستان ضیایی اردکان دیالیزمی شوند.