دوشنبه شب گذشته انجام شد
در حاليكه روابط عمومي وزارت كشور بارها از طريق صدا وسيما اعلام نمود هيچگونه مجوزي در خصوص تجمع هواداران كانديداهاي رقيب احمدي نژاد صادر نگرديده است دوشنبه شب گذشته تعداد 400نفر از هواداران مير حسين موسوي كه در بين آنها دانشجويان غير بومي و نوجواناني كه هنوز به سن راي گيري نرسيده اند به چشم مي خورد بصورت غير قانوني دست به تجمع زدند.
تجمع اين افراد بگونه اي بود كه عبور ومرور اتومبيلها در اكثر محورهاي داخلي شهر مختل گرديد و در اين ميان نيروي انتظامي با بستن برخي مسيرها تنها در ايجاد نظم براي عبور ومرور تلاش نمود .
در اين تجمع كه از ساعت 7بعد از ظهر شروع و ساعت 10شب ختم گرديد افراد با شعارهايي در حمايت مير حسين موسوي و مخالف دولت به نتيجه انتخابات انتقاد نمودند.
خوشبختانه با تلاش نيروي انتظامي و تدبير شوراي تامين در اين راهپيمايي هيچگونه تنش ودر گيري ايجاد نشد وتنها نارضايتي ايجاد شده از جانب مردمي بود كه عبور ومرور عادي آنها از سوي تجمع كنندگان وبرهم زنندگان نظم عمومي مختل گرديده بود .
گفتني است علي رغم پيش بيني اصلاح طلبان در اردكان كه گفته بودند احمدي نژاد در اين شهر از آراي بسيار پايين برخوردار است پس از راي گيري در اردكان 19389نفر در كل شهرستان به دولت راي داده و آرا آقايان موسوي 23675وكروبي 164ورضايي 685نفر بوده است .