تا دوم اسفند ۹۸

در این ویدئو درخصوص شفافیت به‌عنوان یک اصل مهم برای یک انتخاب درست در رقابت‌های مجلس صحبت می‌شود.

 Download فیلم