روستایی فرماندار و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی اردکان در بازدید از این دانشکده  روند توسعه این دانشکده را مورد بررسی قرار دادند.
احداث یک باب خوابگاه جدید با ظرفیت 100 نفر، احداث سردر،محوطه سازی و ساماندهی ورودی دانشکده از جمله پیشنهادات اعضای هیئت علمی و هیئت امنای دانشکده بود که فرماندار قول پیگیری داد.همچنین مقرر شد موسسه پژوهشی گیاه شناسی برای اولین بار در استان در دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی اردکان با هدف کشت و توسعه گیاهان بومی منطقه بهار 88 احداث شود.

دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی اردکان وابسته به دانشگاه یزد در حال حاضر با سه رشته مرتع و آبخیزداری،محیط زیست و بیابانزدایی در مقطع کارشناسی با 200 دانشجو و 8 عضو هیئت علمی فعال میباشد