بازدید سرپرست فرمانداری و معاون امورعمرانی از پل ارتباطی محور اردکان به هامانه که بر اثر سیل تخریب و باعث مسدود شدن این محور شد.

بازدید سرپرست فرمانداری و معاون امورعمرانی از پل ارتباطی محور اردکان به هامانه که بر اثر سیل تخریب و باعث مسدود شدن این محور شد.