اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر عقدا به شرح زیر می‌باشد:
 
۱. آقای جواد افخمی عقدا فرزند محمود کد نامزد ۱۵
 
۲. آقای رضا افخمی عقدا فرزند محمود کد نامزد ۱۶
 
۳. آقای عبدالخالق افخمی عقدا فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۷
 
۴. آقای علی افخمی عقدا فرزند فتح علی کد نامزد ۱۸
 
۵. آقای علی محمد افخمی عقدا فرزند جواد کد نامزد ۱۹
 
۶. آقای محمد افخمی عقدا فرزند علی نقی کد نامزد ۲۱
 
۷. آقای سیداحمد امیری عقدائی فرزند سیدعباس کد نامزد ۲۴
 
۸. آقای سیدحسین طباطبائی فرزند سیداحمد کد نامزد ۲۶
 
۹. آقای سیدامین طباطبائی عقدا فرزند سیدمحمدعلی کد نامزد ۲۷
 
۱۰. آقای سیدحسین طباطبائی عقداء فرزند سیدمحمدعلی کد نامزد ۲۸
 
۱۱. آقای سیداحسان فاطمی عقدا فرزند سیدحمزه کد نامزد ۴۱
 
۱۲. آقای عباس کریم زاده عقدا فرزند عبدالرئوف کد نامزد ۴۲
 
۱۳. آقای محمد کریم زاده عقدا فرزند حسن کد نامزد ۴۵
 
۱۴. آقای رضا کریمی عقدا فرزند محمد کد نامزد ۴۶
 
۱۵. آقای حسین کوچکی عقدا فرزند عبدالغفار کد نامزد ۴۷
 
۱۶. آقای سیدحسن هاشمی فرزند سیدموسی کد نامزد ۴۸