اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر احمدآباد به شرح زیر می‌باشد:
 
۱. آقای اسمعیل اقبالی احمدآبادی فرزند عبدالله کد نامزد ۱۵
 
۲. آقای اسمعیل حیدرملک فرزند احمد کد نامزد ۱۷
 
۳. آقای عباس خیری پوراحمدآبادی فرزند حسین کد نامزد ۱۹
 
۴. آقای محمود دهقانی احمدآباد فرزند حجی مهدی کد نامزد ۲۴
 
۵. آقای احمد رحمتی احمدآباد فرزند رضا کد نامزد ۲۵
 
۶. آقای مهدی سبزی میل سفید فرزند جواد کد نامزد ۲۶
 
۷. آقای سعید شاطری احمدآبادی فرزند امراله کد نامزد ۲۷
 
۸. آقای محمدرضا شاطریان احمدآبادی فرزند محمود کد نامزد ۲۸
 
۹. آقای محمد عزیزی احمدآباد فرزند حسین کد نامزد ۲۹
 
۱۰. خانم فاطمه قاسمی احمدآبادی فرزند حسن کد نامزد ۴۱
 
۱۱. آقای حسین محمدی احمدآبادی فرزند احمد کد نامزد ۴۲
 
۱۲. آقای حمیدرضا نوروزی احمدآبادی فرزند حسن کد نامزد ۴۶
 
۱۳. آقای علی نوری احمدآبادی فرزند میرزامهدی کد نامزد ۴۷
 
۱۴. آقای احمدعلی وکیلی احمدآبادی فرزند محمود کد نامزد ۴۸