اطلاعیه ستاد انتخابات شهرستان اردکان در رابطه با اعلام ستادتبلیغاتی نامزدها

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اردکان، هر نامزد طبق ماده ۷۸ قانون می‌تواند تنها یک ستاد تبلیغات انتخاباتی اصلی در حوزه انتخابیه و همچنین یک ستاد انتخاباتی فرعی در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری دایر نماید.

🔹نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسئول آن‌ها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه اعلام نماید.

تبصره ۳ ماده۷۸:
هر نامزد می‌تواند متناظر با ستادهای مصرح در قانون، ستاد بانوان ایجاد نماید.
▫️مکان ستاد تبلیغات انتخاباتی بانوان می‌تواند در داخل ستاد اصلی یا در ساختمان مجزا باشد.

🗳کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اردکان