در ادامه برنامه های ستاد شهر سالم برگزار شد
ستاد شهر سالم با مسئولیت مرکز بهداشت ودر مان شهرستان در ادامه فراهم نمودن مقدمات اجرای برنامه های شهر سالم وبرای دستیابی به اهداف این طرح اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با اصول برنامه ریزی و استراتژیک با حضور اساتید مجرب نموده است .اولین دوره این آموزش ها با حضور دکتر آدابی رییس بیمارستان شهید صدوقی یزد در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد .
در این کارگاه که با حضور جمعی از مسئولین ادارات ونهادهای دولتی و اعضای ستاد شهر سالم برگزار شد فرماندار اردکان با بیان اهمیت آموزش در دستیابی به اهداف شهر سالم برگزاری دوره های اینچنینی برای مدیران را که باید برنامه های راهبردی را تدوین نمایند ضروری اعلام کرد و گفت :برگزاری این آموزشها که به همت مدیریت مرکز بهداشت شهرستان انجام می گیرد میتواند مقدمه دستیابی به برنامه های مدیریتی در این زمینه قرار گیرد ،وی همچنین از کلیه مدیران خواست پس از دریافت آموزشهای لازم برنامه های راهبردی خود را در حوزه اختصاصی فعالیت خود تدوین وبه ستاد شهر سالم ارائه نمایند .
لازم به ذکر است ستاد شهر سالم اردکان قصد دارد با ارائه این آموزشها شیوه های تدوین برنامه عملیاتی را به مخاطبین بیاموزد ودرپی برنامه ریزیهای آتی به اهداف بلند مدت 5سال دست پیدا کند.
اجرای طرح ابتکارات جامعه محور ،عملی نمودن طرح تفکیک زباله از مبدا وانتخاب محله دیلم بعنوان پایلوت اجرای محله سالم و انجام مطالعات لازم ونظرسنجی های مورد نیازدر این محله از عمده فعالیتهای ستاد شهر سالم اردکان در یکساله اخیر به حساب می آید.