هادی محمدی به سمت بخشدار خرانق منصوب شد

طی حکمی از سوی استاندار یزد، هادی محمدی به سمت بخشدار خرانق منصوب شد.