سروان رهاوي رييس كميته ترافيك استان در نشستي كه با حضور فرماندار ،شهردار ورييس راهنمايي ورانندگي اردكان در فرمانداري برگزار شد با اعلام اين خبر گفت :خوشبختانه در استان يزد با اجراي طرحهاي موثر در زمينه فرهنگي وعمراني در حل معضل ترافيك وكاهش تصادفات به وضعيت مطلوبتري نسبت به گذشته رسيده ايم كه يكي از اين فعاليتهاي مثمر ثمر اجراي پرو‍ژه پارك ترافيك در شهرستانهاي استان مي باشد .
رييس كميته ترافيك استان همچنين از تهيه طرح جامع ساماندهي ترافيك در اردكان خبر داد وافزود :در اجراي اين طرح با همكاري اعضاي كميته ترافيك شهرستان علاوه بر ارائه خدمات ويژه آموزشي در مدارس واماكن عمومي 10تقاطع اصلي وفرعي در اين شهر ساماندهي مي شود .
روستايي فرماندار اردكان همچنين در اين جلسه با بيان اينكه معظل ترافيك از جمله مسائل جدي در حوزه شهر اردكان مي باشد خواستار آينده نگري هاي لازم در اجراي طرحهاي عمراني وترافيكي شد و در زمينه برخورد با موتور سواران متخلف در قالب طرح كنترل نامحسوس وايجاد فضاي نا امني براي متخلفين رانندگي نكاتي را متذكر گرديد .
مهندس وكيلي شهردار اردكان نيز در اين نشست گزارشي از انجام فعاليتهاي عمراني در زمينه پيشرفت كار پارك ترافيك و مشكلات پيش روي اين پرو‍ژه ،اصلاح ميادين وتقاطعها و نصب علايم رانندگي ارائه نمود .
جلوگيري از توقف وسايط نقليه سنگين در معابر شهري ،افزايش پاركينگ در نقاط پر تردد ،نصب علايم ترافيكي در نقاط پر تردد ،برنامه ريزي براي ايجاد پاركينگ طبقاتي و اجراي طرح تقاطع غير همسطح در ميادين شهر از ديگر مسائلي بود كه در اين نشست مورد بررسي قرار گرفت .