در گرد همايي كاركنان منابع طبيعي اردكان
حجه السلام ديداري در گرد همايي كاركنان منابع طبيعي اردكان تنها راه مقابله با گسترش و پيشروي كوير را جنگل كاري عنوان و افزود : در حاليكه به سرعت به سوي صنعتي شدن شهر ها پيش مي رويم بايستي به همان اندازه به نگهداري از پوشش هاي گياهي و حفظ محيط زيست توجه كافي داشته باشيم . امام جمعه اردكان همچنين حفظ و احيا ء چاه هاي كشاورزي و قنوات را جهت رونق كشاورزي در اردكان طبيعي دانست . دراين ديدار رئيس منابع طبيعي اردكان هم در گزارشي گفت همزمان با هفته منابع طبيعي برنامه عمراني با همكاري دستگاه هاي مختلف به ويژه دانشجويان در شهرستان اردكان اجرا مي شود . امر الهي همچنين با بيان اينكه طرح فاضلاب شهري اردكان در آينده به بهره برداري مي رسد از آغاز طرح مطالعات استفاده از پسماند هاي حاصل از فاضلاب در عرصه هاي منابع طبيعي شمال اردكان خبر داد .