"پوروستايي" در نشست شوراي سياستگذاري پارک علم و فناوري يزد در اردکان :

پوروستايي"در نشست شوراي سياستگذاري پارک علم و فناوري يزد در اردکان به اهميت استفاده روز افزون از فناوري هاي نوين و نياز سيستم هاي اداري در به بکارگيري گسترده تر فناوري اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد و برعزم جدي مسوولين شهرستان ها و همکاري همه موسسات در توسعه فناوري هاي نوين بويژه فناوري اطلاعات تاکيد کرد.
وي گفت: اردکان با توجه به صنعتي بودنش به داشتن پارک علم و فناوري نيازمند است.
فرماندار اردکان هم در اين نشست نقش پارک هاي علم و فناوري در توسعه شهرستانها را موثر دانست و گفت: مراکز رشد و فناوري بايد بگونه اي برنامه ريزي شود که به شکوفايي در نقاط مختلف استان بيانجامد.
روستايي همچنين از مسوولين پارک علم و فناوري استان خواست تا در فعاليت هايشان از نظريه پردازي بپرهيزند و به امور عملياتي توجه بيشتري داشته باشند .
در اين نشست مقرر شد از يکي از آموزشگاه هاي بلا استفاده آموزش وپرورش اردکان به عنوان ششمين مرکز رشد و فناوري استان در آينده نزديک مورد بهره برداري قرار گيرد