گزارش تصویری

در مراسمی با حضور معاون سیاسی؛ امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، مدیرکل سیاسی و انتخابات، فرماندار و اعضای شورای اداری، از زحمات مصطفی پوردهقان اردکان تجلیل و رقیه کرمانیان به‌عنوان معاون سیاسی فرمانداری اردکان معرفی شد.

 


02_MoavenSiasi__@Ardakan_gov.JPG 03_MoavenSiasi__@Ardakan_gov.JPG 04_MoavenSiasi__@Ardakan_gov.JPG 05_MoavenSiasi__@Ardakan_gov.JPG 06_MoavenSiasi__@Ardakan_gov.JPG 07_MoavenSiasi__@Ardakan_gov.JPG 08_MoavenSiasi__@Ardakan_gov.JPG 09_MoavenSiasi__@Ardakan_gov.JPG 10_MoavenSiasi_1_@Ardakan_gov.JPG 11_MoavenSiasi_1_@Ardakan_gov.JPG 12_MoavenSiasi_1_@Ardakan_gov.JPG 13_MoavenSiasi_1_@Ardakan_gov.JPG 14_MoavenSiasi_1_@Ardakan_gov.JPG 15_MoavenSiasi_1_@Ardakan_gov.JPG 16_MoavenSiasi_1_@Ardakan_gov.JPG 17_MoavenSiasi_1_@Ardakan_gov.JPG 18_MoavenSiasi_1_@Ardakan_gov.JPG 19_MoavenSiasi_1_@Ardakan_gov.JPG 21_MoavenSiasi_2_@Ardakan_gov.JPG 22_MoavenSiasi_2_@Ardakan_gov.JPG 23_MoavenSiasi_2_@Ardakan_gov.JPG 24_MoavenSiasi_2_@Ardakan_gov.JPG 25_MoavenSiasi_2_@Ardakan_gov.JPG