به همت سازمان حمل ونقل شهرداري اردكان انجام شد
ناوگان حمل ونقل شهري اردكان با 16دستگاه ميني بوس و3دستگاه اتوبوس جديد نوسازي شد .
مدير عامل سازمان حمل ونقل همگاني اردكان در اين خصوص گفت :براي نوسازي اين تعداد از خطوط واحد 13 ميليارد و 1500ميليون ريال هزينه شده است .شاكر افزود با نوسازي خطوط واحد اردكان متوسط عمر اين ناوگان به يكسال كاهش يافت .
در حال حاضر روزانه به طور ميانگين 4هزار مسافر از 32 دستگاه اتوبوس و ميني بوس  ناوگان حمل ونقل شهري اردكان استفاده مي كنند.